آرشیو برچسب ها : نانو ساختارها

امروزه ذخیره سازی انرژی حرارتی سرد مبتنی بر مواد تغییر فاز حائز اهمیت زیادی شده است زیرا در بسیاری از کاربردها نظیر خنک کردن رایگان ساختمان‌ها و غیره مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.