آرشیو برچسب ها : سازمان

ما در این مطالعه بعد از معرفی هوش تجاری، اجزا و مزایای آن، به شناسایی عوامل موثر در انتخاب یک استراتژی مناسب در جهت ایجاد سیستم های هوش تجاری و معرفی عواملی که سازمانها را در ساخت موفق این گونه سیستم ها یاری می کنند پرداختیم.