آرشیو برچسب ها : خوشه‌بندی فازی

ما در این مقاله نشان دادیم که یک مزیت عمده‌ی خوشه‌بندی فازی اجتناب از کمینه‌ی محلی است که مربوط به نتایج خوشه‌بندی نامطلوب می‌باشد. این پرهیز از کمینه‌ی محلی تعریف الگوریتم‌هایی برای ساختارهای خوشه‌بندی پیچیده‌تر را ممکن می‌سازد