آرشیو برچسب ها : انرژی تجدیدپذیر

مدل ارائه شده در این مقاله می‌تواند برای آزمایش و ارزیابی اجزاء مختلف یک OWC استفاده شود. این مدل اجازه‌ی توسعه و آزمایش الگوریتم‌های کنترل را به منظور کمک بیشتر به ارتقاء بهره‌وری OWC ها بدون نیاز به استقرار کامل می‌دهد.

هدف از مقاله‌ی حاضر تجزیه و تحلیل سطح سایه‌زنی زمین و الگوی سایه‌ی توربین‌های بادی است که می‌توانند خروجی انرژی نور ولتایی در یک استفاده‌ی دوگانه از زمین برای انرژی‌های بادی و نورولتایی را تحت تأثیر قرار دهند.