آرشیو برچسب ها : الگوریتم‌های کنترل

مدل ارائه شده در این مقاله می‌تواند برای آزمایش و ارزیابی اجزاء مختلف یک OWC استفاده شود. این مدل اجازه‌ی توسعه و آزمایش الگوریتم‌های کنترل را به منظور کمک بیشتر به ارتقاء بهره‌وری OWC ها بدون نیاز به استقرار کامل می‌دهد.