این ترجمه مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

این مقاله مشخصات ارتعاشی یک SWCNT محصور در یک محیط الاستیک تحت یک ریزذره متحرک با شرایط قیودی متفاوت را مورد بررسی قرار داده است.

چکیده
در این مقاله ارتعاش یک نانو لوله کربنی تک جداره محصور در یک محیط الاستیک تحت القاء یک نانو ذره متحرک مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. بر مبنای مدل ارتجاعی وینکلر و مدل تیر اولر- برنولی ، پاسخ زمان- دامنه¬ی نانو لوله تک جداره کربنی در معرض بار متحرک عرضی با سه شرط مرزی مختلف، با استفاده از روش نیومارک مورد ارزیابی قرار گرفته است. تاثیرات سرعت و القاء فرکانس نانو ذره¬ی داخلی متحرک و شرایط مرزی بر تغییر شکل¬های دینامیکی نانو لوله کربنی تک جداره مورد بحث قرار گرفته است.

۱٫ مقدمه
در دهه¬های گذشته، تکنولوژی و علم در مقیاس نانو به عنوان یکی از امیدبخش¬ترین مسیرها در راستای تحقیقات مدرن در نظر گرفته شده است، که می¬تواند منجر به توانایی ساخت، مشخص کردن و اداره سازه¬های مصنوعی در سطح نانو گردد. از نظر پیشرفت سریع فناوری نانو، حرکت اتم¬ها و ذرات خنثی درون لوله¬های نانو مورد توجه فراوان قرار گرفته است، و این نانولوله¬های کربنی بعنوان کانال¬های مولکولی برای سیستم¬های دارورسانی و انتقال ریز ذرات مورد استفاده قرار گرفته است. در این کاربری¬ها، ممکن است تحت ارتعاش¬های طولی و عرضی نانوذرات متحرک درون لوله¬های کربنی، این لوله¬ها آسیب ببینند. به همین جهت درک بهتر از سازوکار چنین سیستم¬های بارگذاری، به منظور طرح بهینه لوله¬های نانو کربنی، می¬تواند اطلاعات مفیدی را فراهم آورد. رفتار دینامیکی CNTها تحت حرکت ریزذرات در سالهای اخیر مورد توجه برخی از محققان بوده است، بخصوص زمانی که این CNTها به منظور انتقال مولکول¬های داروها، ژن¬ها و آنتی¬ژن¬ها مورد استفاده قرار گیرد، اهمیت موضوع برجسته¬تر می¬شود.
رفتار مکانیکی CNTها در دو گروه اصلی مورد بررسی قرا گرفته است. گروه اول شبیه¬سازی دینامیکی مولکولی می¬باشد، که به مجموعه¬ای از تعداد اندکی از مولکول¬ها و اتم¬ها محدود شده است. گروه دوم مکانیک پیوسته الاستیک می¬باشد، که شامل قضایای تیر و پوسته¬ کلاسیک برای CNTها با سیستم¬های بزرگ مقیاس می¬شود. شبیه¬سازی دینامیکی مولکولی بسیار زمان¬بر بوده و نیازمند خروجی¬های محاسباتی عظیمی می¬باشد. به منظور بررسی مشخصات ارتعاشی سازه¬های نانو لوله، رویکرد پیوسته بکار گرفته شده است ]۵-۱[.
رفتار دینامیکی CNTها تحت بارها یا ریزذرات متحرک در سالهای اخیر توسط برخی از محققان مورد توجه قرار گرفته است. با در نظرگیری حرکت¬های دینامیکی و سینماتیکی CNTها به سبب ریز ذرات داخلی،  Natsuki ]6[،  Ghavanloo ]7[،]  Kiani 10-8[، ارتعاش سازه¬های نانولوله و نانوصفحه تحت یک ریزذره با استفاده از قضایای تیر مرتبه بالا و تیموشنکو مورد ارزیابی قرار گرفته است، که در آن تاثیرات پارامترهای با مقیاس کوچک، سرعت ریزذرات در تغییرشکل¬های دینامیکی نانولوله¬ها مورد ارزیابی قرارگرفته است.
این مقاله مشخصات ارتعاشی یک SWCNT محصور در یک محیط الاستیک تحت یک ریزذره متحرک با شرایط قیودی متفاوت را مورد بررسی قرار داده است. نانولوله با استفاده از قضیه تیر اولر-برنولی مدل¬سازی شده است. با معرفی سرعت¬های بحرانی ریزذرات متحرک و درنظرگیری سه شرایط مرزی مختلف، تغییرشکل دینامیکی SWCNTها با استفاده از محاسبات عددی مختلف آزمایش شده است. و تاثیرات پارامترهای سرعت و القاء فرکانسی به¬طور دقیق مطالعه شده است.

Vibration of a single-walled carbon nanotube embedded in an elastic medium under a moving internal nanoparticle

a b s t r a c t
Vibration of single-walled carbon nanotube embedded in an elastic medium under excitation of a moving nanoparticle is analyzed in this paper. Based on the Winkler spring model and the Euler–Bernoulli beam model, the time-domain responses of the single-walled carbon nanotube subjected to the moving transverse load with three different boundary conditions are computed by using the Newmark method. The effects of velocity and the excitation frequency of the moving internal nanoparticle and boundary conditions on the dynamic deflections of the single-walled carbon nanotube are discussed.

این ترجمه مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

درباره احسان رضایی

سفارش ترجمه آنلاین خدمات ترجمه مقاله isi به صورت فوری کاهش هزینه و زمان در سفارش ترجمه آنلاین

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *